I Finland finns 186 nationellt värdefulla landskapsområden. Nr 116 utgör Björköby skärgårds kulturlandskap. I Miljöministeriets skrift VAMA 2021_14 Pohjanmaa_FI SVE kan man läsa om Kvarkens skärgårdslandskap på sidorna 14-17 och om Björköby skärgårds kulturlandskap på sidorna 22-25.

Karta över landskapsområdena samt övrig info finns under länken nedan.

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Landskap/Vardefulla_landskapsomraden