Vi förvaltar land- och vattenområden

Muddring

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde.

För att få genomföra en muddring på  Björkö samfällighets område skall en skriftlig anhållan därom lämnas in till delägarlaget. Observera att även avlägsnande/flytt av stenar i vattnet kräver en anhållan. En karta/skiss som påvisar muddringsområdet bifogas anhållan. Anhållan behandlas av styrelsen och beslutet tillkännages skriftligen till den sökande. Avgiften för ett muddringstillstånd är 50€. Undlåtenhet att anhålla om tillstånd medför en extra avgift på 20€.

En mall för muddringsanhållan finns här:  muddringsanhållan

Förutom markägarens tillstånd bör även en anmälan om muddring lämnas in till NTM-centralen, som önskar få in anmälan ca 30 dagar före muddringen. Notera att muddring ej får inledas förrän NTM-centralen gett sitt utlåtande. Anmälan görs via Regionförvaltningsverkets e-tjänst. Man behöver sina personliga bankkoder för att logga in på tjänsten, länk här. Delägarlagets kontor kan också bistå med ifyllandet vid behov.