Vi förvaltar land- och vattenområden

Om arrendekontrakt

Om du vill anhålla om ett arrendekontrakt eller förlänga ditt arrendekontrakt, lämna in en skriftlig ansökan till delägarlaget senast inom januari månad.

Vid överföring av arrendekontrakt, gör en skriftlig ansökan, bifoga offentliga dokument över överföring (arvsskiftesinstrument, gåvobrev, köpebrev eller annan handling). Lämna in ansökan till delägarlaget senast inom januari månad.

Styrelsen behandlar ansökningarna och för dem till ordinarie årsstämman (hålls inom mars månad), vilken tar slutgiltigt beslut i ärendet.

Mallar på ovanstående anhållanden finns nedan.

Obs!
Får legorätten på grund av förbehåll i legokontraktet icke utan legogivarens samtycke överlåtas till annan, förblir legorätten gällande vid legotagarens död, därest legotagaren efterlämnar änka, bröstarvinge eller adoptivbarn och en eller flera av dem sådant önska samt därom meddela legogivaren inom tre månader från legotagarens död.