Vi förvaltar land- och vattenområden

Delägarlagets verksamhet

Björkö delägarlag förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Björkö by och till delägarlagets huvudsakliga verksamhet hör att:

Förvalta de mark och vattenområden som ägs gemensamt

Utarrendering eller uthyrning

 • tomtmark för sommarstugor
 • betesmark för boskap
 • av jakträtt till Björkö jaktklubb
 • båt- och bilplatser
 • område för strandbodar

Skogsbruk

Bevaka samfällighetens intressen i samhället

Hamnområdet I Svedjehamn

 • Underhåll av vägar och parkeringsplatser
 • Upplåta mark för båthamnar enligt delägares och sommarstugägares  behov enligt uppgjord plan för hamnområdet
 • Upplåta mark för strandbodar och anvisa deras placering enligt uppgjord plan för hamnområdet

Hamnområdet vid Kåtåran

 • Hyra ut bilparkeringsplatser
 • Hyra ut båtplatser
 • Underhåll av hamnområdet

Mer om verksamheten