Vi förvaltar land- och vattenområden

Om Björkö delägarlag

Björkö delägarlag är namnet på det delägarlag, som förvaltar Björkö bys gemensamma områden.

Delägare är de mark- och vattenägare, som äger andelar i Björkö bys gemensamma områden.

Delägarstämman är delägarlagets beslutande organ. Ordinarie delägarstämma skall hållas inom mars månad.

Styrelsen är förberedande och verkställande organ.