Hallinnoimme maa- ja vesialueita

Ruoppausta

Teksti vain ruotsiksi.

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde.

För att få genomföra en muddring på  Björkö samfällighets område skall en skriftlig anhållan därom lämnas in till delägarlaget. Anhållan behandlas av styrelsen och beslutet tillkännages skriftligen till den sökande. Avgiften för ett muddringstillstånd är 50€.

En mall för muddringsanhållan finns här:   muddringsanhållan

Förutom markägarens tillstånd lämnas även en anmälan om muddring in till NTM-centralen. Delägarlagets kontor kan bistå med ifyllandet av NTM-centralens elektroniska blankett. E-blanketten samt ytterligare information finns på NTM-centralens webbsidor.