Hallinnoimme maa- ja vesialueita

Björkön osakaskunnan säännöt

Tunnetko osakaskunnan säännöt? Osakaskunnan säännöt ovat virallinen asiakirja, joka tällä hetkellä löytyy ainoastaan ruotsiksi.

Stadgar för Björkö delägarlag

§1 Namn och Omfattning
Björkö delägarlag vars hemort är Korsholm är ett i lagen om samfälligheter och fiske avsett delägarlag. Till Delägarlaget hör de områden som har fastighetsbeteckningen 499-480-876-9.

§2 Uppgift
Delägarlagets uppgift är att förvalta för delägarnas bästa de områden och byggnader som ägs av delägarlaget, samt att anordna fisket under ordnade förhållanden inom området med beaktande av produktivitet, vård och ökning av fiskebeståndet.

§3 Beslutanderätt
Beslutanderätten utövas av delägarstämman. Styrelsen har dock rätt att besluta om

 • arrendering av samfällda områden och byggnader på kortare tid än 5 år
 • grävning, muddring och undanröjning av uppslamning och grund i samfällda vatten och tillandningsområden samt massornas  deponering
 • markundersökningar
 • anlägga bryggor, båthus, badhus eller annan konstuktion och byggnad
 • delägarlagets utlåtande vid bygglovsansökningar
 • givande av tillstånd till tävlingar och övningar
 • utse representanter till Korsholms Fiskeområdes delegation och ev. övriga fiskeorganisationer.

På stämma har envar delägare rösträtt enligt sin andel, om inte enhälligt annat beslutas. Ingen får dock företräda ett röstetal som överskrider 30 % av de närvarande delägarnas sammanlagda röstetal.

§4 Delägarlagets stämma
Ordinarie stämma skall hållas årligen före utgången av Mars månad. Delägarlagets ordinarie stämma och eventuellt extra stämma sammankallas av styrelsen. Delägare kan även kalla till stämma enligt lagen om samfälligheter.

§5 Sammankallande av stämma
Kallelse till stämma skall tillkännages minst 14 dagar före stämman genom annons i en eller flera på orten spridda dagstidningar och genom anslag på minst tre synliga ställen i Björköby.
Delägare från annan kommun, vars postadress är känd underrättas med brevkort.

§6 Ärende som behandlas vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma;

 1. presenteras styrelsens redogörelse för verksamheten under senaste redovisningsperiod, och fatta beslut om dess godkännande.
 2. presenteras räkenskaperna för föregående år och granskarnas utlåtande över skötseln av räkenskaperna och förvaltningen.
 3. fattas beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
 4. fastställs arrenden och övriga avgifter samt investeringar för inkommande år
 5. bestäms arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för styrelsens medlemmar, representanter vid möten och andra funktionärer samt förvaltningsgranskarnas arvoden för inkommande år.
 6. väljs medlemmar i styrelsen som är i tur att avgå samt deras personliga ersättare.
 7. väljs två granskare av förvaltningen och räkenskaperna samt deras personliga ersättare.
 8. godkänns verksamhetsplan och budget för inkommande år.
 9. bestäms fiskerättigheten per fiskeredskap för delägarna.
 10. fattas beslut om vården och nyttjandet av delägarlagets fiskevatten.
 11. fattas beslut om utarrendering av mark- och vattenområden
 12. behandlas och beslutes om i kallelsen nämnda ärenden.
 13. fattas beslut om de kostnader som delägarlaget ålägger delägarna att betala i enlighet med envars delägarandel eller på någon annan av delägarlaget fastställd grund.
 14. behandlas övriga ärenden.

§7 Styrelsen
Delägarlagets styrelse skall bereda och verkställa delägarlagets beslut och sköta annan praktisk verksamhet. Styrelsen skall dessutom besluta i de ärenden som avses i § 3 och i de ärenden som av delägarstämman delegeras till styrelsen.

Styrelsen består av 6 medlemmar med en personlig ersättare för var och en. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är 3 år och utgår vid slutet av ordinarie stämman efter valet, dock så att de först utsedda medlemmarna avgår enligt i styrelse verkställd lottning 2 medlemmar och deras ersättare efter det första året efter valet samt 2 medlemmar och deras ersättare efter vart och ett av de två följande åren efter valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för en 2 års mandatperiod. Utom styrelsen kan dessutom utses kassör och sekreterare.

§8 Rätt till namnteckning
Delägarlagets namn tecknas av styrelsens ordförande ensam, eller av 2 andra styrelsemedlemmar.

§9 Räkenskapsperiod
Delägarlagets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Före utgången av Februari månad skall bokslutet och övriga handlingar gällande förvaltningen av delägarlaget tillställas granskarna av förvaltningen.

§10 Delägares rätt att utnyttja samfällda områden
Enskild delägare har inte rätt att nyttja eller tillgodogöra sig i dessa stadgar avsett samfällt område utan samtycke av delägarlaget.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har godkänt stadgarna 26.8.2010.
Dnr: POHELY 3679/5630/2010
Pekka Heikkilä